اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/11/29
کل خالص ارزش دارائی ها 321,817,052,790 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 4,180,745 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 4,180,745 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 4,221,553 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 76,976

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/05/16

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان پاداش سرمايه

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران

مدیر ثبت:

موسسه اعتباري ملل

مدیران سرمایه گذاری:

احسان احمدي تركماني، پوريا تسليميان، قاسم عاشوري

حسابرس:

موسسه حسابرسي كاراي پارس

enamad