مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1400/02/22 1400/02/20
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/06/23 (تغییر محل اقامت شرکت ) 1400/01/30
صورتجلسه مجمع سالیانه مورخ 1399/09/15 1400/01/30
پاسخ :صورتجلسه مجمع مورخ 1399/09/26 (حد نصاب ترکیب دایی) 1400/01/30
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/09/26 (حد نصاب ترکیب دایی) 1400/01/30
پاسخ :صورتجلسه مجمع مورخ 1399/07/23 (تغییر ساعت صدور و ابطال) 1400/01/30
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/07/23 (تغییر ساعت صدور و ابطال) 1400/01/30
پاسخ سازمان :صورتجلسه مجمع مورخ 1399/06/23 (تغییر محل اقامت شرکت ) 1400/01/30
پاسخ سازمان :صورتجلسه مجمع مورخ 1399/04/21 (تغییر هزینه های متولی و حسابرس ) 1400/01/30
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/04/21 (تغییر هزینه های متولی و حسابرس ) 1400/01/30
صورت جلسه مجمع سالیانه مورخ 1399/09/15 1399/10/10
آگهی دعوت به مجمع 1399/09/25
حاضرین در مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری ارمغان یکم ملل 1399/09/15
دعوت به مجمع سالیانه مورخ 1399/09/15 1399/08/25
دعوت به مجمع 1399/07/14
دعوت به مجمع 1399/07/14
دعوت به مجمع تغییر آدرس 1399/06/12
ثبت صورت جلسه مجمع مورخ1398/12/07 1398/12/26
دعوت به مجمع تمدید فعالیت صندوق ارمغان یکم ملل 1398/11/27
صورت جلسه مجمع صندوق ارمغان یکم ملل مورخ13981022 1398/11/12
آگهی دعوت به مجمع صندوق ارمغان یکم ملل مورخ1398/10/22 1398/10/10
صورت جلسه مجمع مورخ 1398/09/23 1398/10/08
صورت جلسه مجمع مورخ 1398/09/16 1398/10/08
صورت جلسه سالانه مجمع صندوق ارمغان یکم ملل 1398/09/24
صورت جلسه مجمع مورخ 1398/08/21 تعیین صاحبان امضای مجاز 1398/09/11
آگهی دعوت به مجمع صندوق ارمغان یکم ملل مورخ1398/09/23 1398/09/11
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان یکم ملل در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ 1398/09/04
آگهی دعوت به مجمع صندوق ارمغان یکم ملل مورخ1398/09/09 1398/09/02
آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق ارمغان یکم ملل مورخ1397/08/29 1398/08/19
صورت جلسه مجمع مورخ 1398/05/15 تمدید مجوز فعالیت صندوق 1398/05/15
آگهی دعوت به مجمع صندوق ارمغان یکم ملل مورخ1398/05/15 1398/05/05
صورت جلسعه مجمع تغییر رکن متولی 1398/04/31
صورت جلسه مجمع مورخ 1398/04/09 تغییر رکن متولی 1398/04/16
صورت جلسه مجمع مورخ 1397/07/14 پرداخت دوره ای به سرمایه گذاران 1398/04/11
صورت جلسه مجمع مورخ 1398/02/07 تغییر هزینه دسترسی به نرم افزار 1398/02/23
صورت جلسه مجمع مورخ 1397/11/21 تغییر کارمزد مدیر 1398/02/21
صورت جلسه مجمع سالانه منتهی به 15 مرداد 97 1397/10/11
صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ملل مورخ 1397/04/23 1397/07/22
صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ملل سال مالی 1397 1397/06/18
صورتجلسه مجمع تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به 1396/05/15 1396/11/17
تایید سازمان بورس جهت مجمع تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به 1396/05/15 1396/11/17
صورت جلسه مجمع 1396/07/11 مبنی بر تغییر هزینه حسابرس صندوق 1396/08/16
تایید سازمان بورس جهت افزایش هزینه حسابرس صندوق 1396/08/16
صورت جلسه مجمع مورخ 1396/05/21 1396/07/23
اسامی حاضران در مجمع صندوق 1396/07/11 ساعت 14 1396/07/11
اسامی حاضران در مجمع صندوق 1396/07/11 ساعت 15 1396/07/11
اسامی حاضران مجمع 1396/05/21 1396/05/22
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان یکم ملل 1396/05/10
صورت جلسه تغییر نام صندوق توس ایرانیان 1396/05/01
تاييد صورت جلسه مورخ 1396/01/23 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار 1396/03/09
آگهی تغییرات صندوق توس ایرانیان مورخ 04-11-1395 1396/02/31
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری توس ایرانیان 1396/01/23
صورت جلسه مجمع به تاریخ 21-06-1395 1395/12/17
صورت جلسه مجمع تعیین صاحبان امضای مجاز مورخ 30-09-1395 1395/12/17
صورت جلسه تغییر نوع صندوق و تصویب امیدنامه مورخ 4-11-1395.pdf 1395/12/17
اسامی حاضران مجمع 1395/11/24
صورتحلسه مجمع مورخ 28/07/1394 1395/06/27
صورتجلسه مجمع مورخ 27/12/1393 1394/02/05
صورتجلسه مجمع مورخ 28/08/1393 1393/10/08
صورتجلسه مجمع مورخ 28/08/1393 1393/10/08
صورتجلسه مجمع- بخش امیدنامه مورخ 18/10/1392 1393/04/21
صورتجلسه مجمع- بخش اساسنامه مورخ 18/10/1392 1393/04/21
صورت حاضرین در مجمع سالانه مورخ 18/10/1392 1393/04/18
صورتجلسه مجمع مورخ 11/02/1392 1392/12/20
صورتجلسه مجمع مورخ 06/06/1392 1392/06/06
اصلاحیه صورتجلسه مجمع 24/08/1391 1392/04/24
اصلاحات صورتجلسه مجمع24/08/1391 1391/11/07
مجمع 1391/08/24
مجمع 1391/05/24
صورتجلسه مجمع موسس 1391/04/27
مجمع 1390/11/25