آگهی تغییرات صندوق توس ایرانیان مورخ 30-09-1395

بدین‌وسیله به استحضار سرمایه‌گذاران محترم می‌رساند، به استناد صورت‌جلسه هیئت‌مدیره مورخ 30/09/1395 و مجوز شماره 16544/122 مورخ 20/10/1395 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق ازجمله قراردادها، چک، سفته و برات با امضا دو نفر از سه نفر آقایان، واداد حسینی، سعید جمشیدی فرد و امیرمحمد سلامتی به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای وداد حسینی، به همراه مهر صندوق معتبر است.