آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری توس ایرانیان

بدین‌وسیله از کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع صندوق  که در تاریخ 23/01/1396ساعت ١٤ در آدرس تهران، خیابان سهروردی شمالی، نرسیده به آپادانا، کوچه شریف، پلاک ٢٨ طبقه سوم برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.

دستورات مجمع به شرح ذیل است:

·        تصمیم گیری در رابطه با تغییر نام صندوق