تغییر نوع صندوق توس ایرانیان

بدین وسیله به استحضار سرمایه گذاران محترم می رساند، پیرو نامه شماره 121/26461 مورخ 1395/12/10 سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین ثبت تغییرات مصوب مجمع صندوق توس ایرانیان مورخ 1395/11/04 که در تاریخ 1395/12/24 به ثبت اداره ثبت شرکت ها رسیده است، از تاریخ 1396/02/02 نوع صندوق توس ایرانیان از صندوق با درآمد ثابت با پیش بینی سود به صندوق مختلط تغییر یافت.