آگهی تغییرات صندوق توس ایرانیان مورخ 04-11-1395

به استناد صورتجلسه مجمع مورخ 1395/11/04 و مجوز شماره 26461/121 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات زیر اتخاذ شد:

1- امیدنامه جدید صندوق مورد تصویب قرار گرفت.

2- موسسه مالی و اعتباری ملل(عسکریه) به عنوان رکن ضامن نقدشوندگی صندوق، از ارکان صندوق حذف گردید و ساختار صندوق به صندوق سرمایه گذاری مختلط بدون رکن ضامن نقدشوندگی تغییر یافت.