آگهی تغییرات صندوق توس ایرانیان مورخ 23-01-1396

به استناد صورتجلسه مجمع مورخ 1396/01/23 و مجوز شماره 122/21322مورخ 1396/03/06 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات زیر اتخاذ شد:

نام صندوق به ارمغان یکم ملل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.