آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان یکم ملل

بدین‌وسیله از کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع صندوق که در تاریخ 1396/05/21 ساعت 15 در آدرس تهران، خیابان سهروردی شمالی، نرسیده به آپادانا، کوچه شریف، پلاک ٢٨ طبقه سوم برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.
دستورات مجمع به شرح ذیل است:
• پیشنهاد تغییر هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق مندرج در جدول بخش 8-3 امیدنامه
• پیشنهاد تغییر هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق مندرج در جدول بخش 8-3 امیدنامه
• تغییر آدرس تارنمای صندوق
• تغییر آدرس مدیر صندوق