اسامی حاضران مجمع 1396/05/21

مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان یکم ملل ثبت شده به شماره 27936 و شناسه ملی 10320617848 نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری و شماره ثبت 10897 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور نمایندگان مدیر، متولی و دارندگان 100 درصد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرح زیر مورخ 21/05/1396 در محل دفتر مرکزی مدیر صندوق، واقع در خیابان سهروردی شمالی، پایین تر از خیابان آپادانا، کوچه شریف، پلاک 28، طبقه سوم تشکیل گردید.