آگهی دعوت به مجمع صندوق ارمغان یکم ملل مورخ 11-07-1396

بدین وسیله به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان یکم ملل در تاریخ 11/07/1396 راس ساعت 15 در آدرس تهران، خیابان سهروردی شمالی، نرسیده به آپادانا، کوچه شریف، پلاک 28، طبقه سوم برگزار می گردد.
دستور جلسه مجمع:

     تغییر هزینه حسابرس صندوق