تصمیمات مجمع صندوق مورخ 1396/07/11 ساعت 14

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/07/11ومجوز شماره 122/27847 مورخ 96/08/20 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1396/05/15 مورد تصویب قرار گرفت. آدرس صندوق به نشانی تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران سهروردی شمالی خیابان سهروردی شمالی خیابان شریف پلاک 28 طبقه سوم واحد جنوبی ک پ 1558633639منتقل گردید. موسسه حسابرسی بیات رایان به ش. م 10100168482به عنوان حسابرس صندوق ابقا گردید . روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیر الانتشار صندوق انتخاب شد