تغيير حسابرس صندوق

به اطلاع سرمايه گذاران محترم صندوق توس ايرانيان مي رساند حسابرس صندوق مذكور بنا بر تاييد سازمان بورس اوراق بهادار در تاريخ ٢١/٠٨/٩٣ از موسسه حسابرسي  فريوران هدف به موسسه حسابرسي بيات رايان تغيير يافت.