پذیرش درخواست های صدور واحدهای سرمایه گذاری درصندوق های سرمایه گذاری

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند با توجه به اطلاعیه شماره ١٢٠٣٠٠٤٤ سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیر صندوق موظف است در هر روز کاری درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری را در شعب صندوق دریافت نماید. سرمایه گذاران محترم می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر به بخشنامه مذکور در سایت سازمان بورس و اوراق بهادار مرجعه فرمایند.