بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/31

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 57,256 66.7 107,908 60 113,758 59.22 114,983 59.64
اوراق مشارکت 30,811 35.9 57,548 32 71,387 37.16 72,063 37.38
سپرده بانکی 30,028 34.98 6,613 3.68 1,754 0.91 1,233 0.64
وجه نقد 454 0.53 99 0.05 116 0.06 30 0.02
سایر دارایی ها -32,714 -38.11 7,671 4.27 5,072 2.64 4,486 2.33
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 33,867 39.46 71,368 39.68 66,310 34.52 66,209 34.34