جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/11/07

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 70,245 70.54 170,469 63.77 190,496 65.66 215,822 69.67
اوراق مشارکت 36,981 37.14 84,408 31.57 90,825 31.3 88,411 28.54
سپرده بانکی 27,657 27.77 1,665 0.62 1,036 0.36 851 0.27
وجه نقد 406 0.41 85 0.03 84 0.03 152 0.05
واحد صندوق
سایر دارایی ها -35,708 -35.86 10,700 4 7,705 2.66 4,534 1.46
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 40,662 40.83 95,194 35.61 107,055 36.9 119,698 38.64