جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/02/19

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 202,643 82.82 596,792 62.82 589,558 63.28 576,443 64.43
اوراق مشارکت 56,204 22.97 147,098 15.48 147,142 15.79 143,884 16.08
سپرده بانکی 52,662 21.52 198,406 20.89 187,972 20.17 168,447 18.83
وجه نقد 941 0.38 919 0.1 623 0.07 80 0.01
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -67,767 -27.7 6,748 0.71 6,426 0.69 5,760 0.64
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 129,289 52.84 347,149 36.54 337,649 36.24 329,712 36.86