بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/02/31

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 54,630 66.05 122,395 72.82 109,152 65.79 92,741 54.18
اوراق مشارکت 28,951 35 27,632 16.44 37,808 22.79 44,583 26.04
سپرده بانکی 30,776 37.21 4,052 2.41 7,501 4.52 27,840 16.26
وجه نقد 471 0.57 4,610 2.74 30 0.02 30 0.02
سایر دارایی ها -32,113 -38.82 9,394 5.59 11,427 6.89 5,992 3.5
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 31,962 38.64 72,940 43.4 73,338 44.2 70,860 41.39