جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/03/06

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 89,352 73.86 348,896 59.81 511,547 60.22 585,574 73.91
اوراق مشارکت 38,807 32.08 53,580 9.19 0 0 0 0
سپرده بانکی 31,792 26.28 143,290 24.56 270,392 31.83 169,618 21.41
وجه نقد 400 0.33 383 0.07 779 0.09 1,404 0.18
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -39,376 -32.55 37,161 6.37 66,683 7.85 35,670 4.5
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 47,988 39.67 205,176 35.17 365,159 42.99 387,901 48.96