جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/09/15

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 65,934 69.31 154,198 61.87 151,746 62.77 161,067 65.35
اوراق مشارکت 35,013 36.81 74,808 30.02 80,212 33.18 80,170 32.53
سپرده بانکی 28,275 29.72 2,104 0.84 1,152 0.48 384 0.16
وجه نقد 418 0.44 120 0.05 91 0.04 80 0.03
واحد صندوق
سایر دارایی ها -34,514 -36.28 17,992 7.22 8,532 3.53 4,749 1.93
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 38,222 40.18 82,094 32.94 82,716 34.22 92,430 37.5