جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/12/09

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 187,413 83.01 610,614 61.74 587,428 61.7 585,772 62.13
اوراق مشارکت 52,684 23.33 150,780 15.25 145,626 15.29 146,469 15.54
سپرده بانکی 48,811 21.62 212,122 21.45 209,340 21.99 203,582 21.59
وجه نقد 943 0.42 1,050 0.11 981 0.1 1,070 0.11
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -64,069 -28.38 14,411 1.46 8,764 0.92 5,877 0.62
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 120,960 53.57 382,951 38.72 351,904 36.96 337,742 35.82