بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/06/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 60,433 67.82 124,642 61.5 139,592 64.14 153,095 66.22
اوراق مشارکت 32,521 36.49 70,921 34.99 70,113 32.22 73,448 31.77
سپرده بانکی 29,287 32.86 1,942 0.96 3,246 1.49 315 0.14
وجه نقد 436 0.49 78 0.04 40 0.02 80 0.03
سایر دارایی ها -33,563 -37.66 5,095 2.51 4,639 2.13 4,238 1.83
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 35,481 39.82 69,714 34.4 74,851 34.39 80,769 34.94