Menu

اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش مي‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادي سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینة بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهينة اوراق بهادار بین همة سرمایه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانياً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلية حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمايه‌گذاري کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

این صندوق از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام است و اکثر وجوه خود را صرف خرید سهام و حق‌تقدم خرید سهام می‌کند. از ابتدای ماه سوم فعالیت تا ٦٠ روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق، نصاب‌های زیر براساس ارزش روز دارایی‌های صندوق رعایت می‌شود:

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
١- سهام ، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و واحد های سرمایه گذاری " صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار " ثبت شده نزد سازمان حداقل 40% و حداکثر60% از کل دارایی های صندوق
١-١ سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام حداکثر 20% از دارایی های صندوق که به بند 1 اختصاص داده شده است
١-٢ سهام و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت حداکثر 30% از کل دارایی های صندوق
1-3- سهام و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله همان سهام پذیرفته شده در بازار اول یا دوم فرابورس ایران حداکثر 10% از کل دارایی های صندوق
1-4- سهام ، حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر حداکثر 5% از کل سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر
1-5- واحد های سرمایه گذاری " صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار " حداکثر 5% از کل دارایی صندوق و تا سقف 30% از تعداد واحد های صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد
1-6- اخذ موقعیت خرید در قرار داد اختیار معامله سهام حداکثر 5% از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
1-7- اخذ موقعیت فروش در قرار داد اختیار معمله خرید سهام حداکثر 10% از تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام
٢- اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداقل 40% و حداکثر 60% از کل دارایی های صندوق
٢-١ اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر حداكثر ٢٠ % از دارايي هاي صندوق كه به بند ٢ فوق اختصاص داده شده است
٢-٢ اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن حداکثر 30% از دارایی های صندوق که به بند 2 اختصاص داده شده است
٣ سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در یکی از بورس ها حداکثر 5% از کل دارایی های صندوق

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان